Informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

(dále jen „ZOO“)

  • Osoby v pracovně-právním vztahu k obchodní společnosti Rebako Group s.r.o. Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 28414454 (dále jen „povinný subjekt“), příp. další osoby, které dle ZOO vykonávají pro povinný subjekt pracovní nebo jinou obdobnou činnost (dále jen „oznamovatel“),  mohou prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (dále jen „VOS“) podat oznámení o možném protiprávním jednání (dále jen „oznámení“).
  • Vyloučeno je přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a)b)h) nebo i) ZOO.
  • Oznámení prostřednictvím VOS lze podat písemně (lze využít předloženého formuláře), dále ústně nebo na žádost oznamovatele osobně. Příjemce a posuzovatelem oznámení je níže uvedená příslušná osoba:

Miroslav Pylypka

+420 775-581-816

whistleblowing@rebako.cz

  1. Příslušná osoba o přijetí oznámení oznamovatele písemně vyrozumí do 7 dnů ode dne jeho doručení, ledaže se vyrozumění oznamovatel vzdal.
  2. Příslušná osoba oznámení posoudí a do 30 dnů ode dne jeho přijetí oznamovatele písemně vyrozumí o výsledku posouzení. Ve složitých případech lze stanovenou lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí, ledaže se vyrozumění oznamovatel vzdal.
  3. Zjistí-li příslušná osoba, že ve smyslu ZOO o oznámení nejde, bez zbytečného odkladu o tom oznamovatele písemně vyrozumí.
  4. O přijatém preventivním nebo nápravném opatření přijatém na základě oznámení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže se vyrozumění oznamovatel vzdal.
  5. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu oznamovatele písemně vyrozumí, na základě jakých skutečností k tomuto závěru došla. Poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci (podáním oznámení o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku).

Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému

Rebako Group s.r.o.

Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 28414454

(dále jen „povinný subjekt“)

Údaje o oznamovateli:

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno a příjmení oznamovatele:
Oznamovatel bere na vědomí, že při podání vědomě nepravdivého oznámení nepožívá ochrany oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) a dopustí se přestupku dle § 23 ZOO, jenž je sankcionován pokutou až 50.000,00 Kč.